STATUT UDRUGE HRVATSKIH SUDSKIH SAVJETNIKA I VJEŽBENIKA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ovim Statutom propisuju se odredbe o: nazivu i sjedištu Udruge; izgledu pečata Udruge; zastupanju Udruge; ciljevima Udruge i djelatnostima kojima se ostvaruju navedeni ciljevi te području djelovanja Udruge; načinu ostvarivanja načela neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i sudjelovanja u javnom životu te ostalih načela djelovanja udruge zajamčenih Zakonom o udrugama; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva u Udruzi, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova Udruge i načinu vođenja popisa članova Udruge; tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine Udruge u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge; prestanku postojanja Udruge; imovini Udruge, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom Udruge; postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge i načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge, kao i drugim pitanjima značajnim za djelovanje Udruge.
(2) Djelatnost Udruge temelji se na načelima: neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i sudjelovanja u javnom životu koja su zajamčena Zakonom o udrugama.
(3) Svi opći akti Udruge koje, u okviru svoje nadležnosti, donose tijela Udruge moraju biti u skladu sa Statutom Udruge.

Članak 2.
(1) Puni naziv Udruge je: Udruga hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika.
(2) Skraćeni naziv Udruge je: UHSSV.
(3) Sjedište Udruge je u Zagrebu, a odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi
Predsjednik Udruge.
(4) Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.
(1) Udruga ima pečat.
(2) Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 30 milimetara s upisanim tekstom uz rub koji glasi: "Udruga hrvatskih sudskih savjetnika i vježbenika - Zagreb", a u sredini se nalaze četiri crvena kvadrata od kojih su tri položena dijagonalno s lijeva na desno, dok četvrti kvadrat donjim lijevim vrhom dodiruje gornji desni vrh srednjeg dijagonalnog kvadrata.
(3) Predsjednik Udruge čuva pečat Udruge i ovlašten je koristiti ga.
(4) Predsjednik Udruge može svojom odlukom ovlastiti i drugog člana Udruge za čuvanje i korištenje pečata Udruge.

Članak 4.
(1) Udruga stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske sukladno Zakonu o udrugama.
(2) Osoba ovlaštena za zastupanje Udruge je Predsjednik Udruge.
(3) Skupština Udruge može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 5.
(1) Udruga sukladno načelu neovisnosti samostalno utvrduje svoje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, svoj unutarnji ustroj i samostalno obavlja djelatnosti koje nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.
(2) Udruga sukladno načelu sudjelovanja u javnom životu sudjeluje u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i u oblikovanju javnog mnijenja te izražava svoja stajališta, mišljenja i poduzima inicijative o pitanjima od interesa Udruge.
(3) Udruga je neprofitna pravna osoba (ne osniva se sa svrhom stjecanja dobiti), ali može obavljati gospodarsku djelatnost, sukladno zakonu i Statutu.

2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.
Ciljevi Udruge jesu:

 • — promicanje vladavine prava i demokratskih načela društvenog uređenja,
 • — zalaganje za uspostavu i održavanja pravne jednakosti,
 • — promicanje pravne znanosti i prakse, pravne kulture i informiranosti o pravu,
 • — propisivanje jasnih i objektivnih kriterija prilikom prijma u službu i
  rasporeda na radno mjesto sudskog savjetnika odnosno sudskog vježbenika,
 • — propisivanje jasnih i objektivnih kriterija za profesionalni razvoj (stručno
  usavršavanje i napredovanje) sudskih savjetnika i sudskih vježbenika unutar
  pravosudnog sustava: sudski vježbenik — sudski savjetnik — sudac,
 • — izdvajanje sudskih savjetnika iz pravnog položaja (statusa) državnih
  službenika i uređenje njihovog radnopravnog statusa zakonom odnosno zakonima i
  drugim općim aktima kojima se uređuje ustrojstvo, djelokrug i stvarna
  nadležnost sudbene vlasti,
 • — izgradnja i zaštita dostojanstva sudskih savjetnika i vježbenika,
 • — poboljšanje socijalnog i materijalnog položaja sudskih savjetnika i
  vježbenika,
 • — promicanje strukovnih interesa.
  Udruga sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Članak 7.
Djelatnosti Udruge radi ostvarenja ciljeva su:

 • — zalaganje za odgovarajući društveni i materijalni položaj sudskih savjetnika i
  vježbenika,
 • — zalaganje za ostvarenje prednosti sudskih savjetnika prilikom izbora i
  imenovanja za suca, odnosno prednosti sudskih vježbenika prilikom rasporeda na radno mjesto sudskog savjetnika,
 • — pružanje primjerene pomoći u slučaju nezakonitog pozivanja na odgovornost
  sudskih savjetnika i vježbenika,
 • — suradnja s predlagateljima i donositeljima zakona i drugih općih akata te
  sudjelovanje u postupku njihova donošenja,
 • — stručna suradnja s pravnim fakultetima u Republici Hrvatskoj,
 • — stručna suradnja s udrugama u inozemstvu,
 • — organiziranje stručnih seminara, konferencija, javnih tribina sa svrhom
  stručnog usavršavanja odnosno promicanja ciljeva Udruge,
 • — izdavanje stručnog časopisa i drugih publikacija iz područja djelovanja
  Udruge.

Članak 8.
(1) Djelovanje Udruge je javno.
(2) Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, a posebice pravodobnim izvješćivanjem članova o radu Udruge i značajnim događajima te davanjem javnih priopćenja.

Članak 9.
(1) Udruga se može udruživati u saveze udruga i u međunarodne udruge.
(2) Odluku o udruživanju u saveze udruga odnosno međunarodne udruge donosi Skupština Udruge.

3. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.
(1) Članstvo u Udruzi može biti redovno i počasno.
(2) Redovnim članom Udruge moze postati svaki sudski savjetnik i vježbenik u Republici Hrvatskoj.
(3) Nakon što član Udruge prestane biti sudski savjetnik ili vježbenik njegovo redovno članstvo postaje počasno, osim u slučaju da mu je državna služba prestala zakonitim izvanrednim otkazom od strane čelnika tijela ili ako bude pravomoćno osuđen za kažnjivo djelo (kazneno djelo, prekršaj ili stegovno djelo) koje je u suprotnosti s ciljevima Udruge, a kojim se narušava ugled Udruge.
(4) Počasnim članom Udruge može postati svaki sudac u Republici Hrvatskoj.

Članak 11.
(1) Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova Udruge.
(2) Upis člana Udruge u registar članova Udruge vrši se na temelju ispunjene pristupnice.
(3) Registar članova Udruge vodi Tajnik Udruge.
(4) Registar članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB) člana, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom te datumu prestanka članstva u udruzi.

Članak 12.
(1) Svi redovni članovi Udruge dužni su plaćati članarinu.
(2) Visinu članarine određuje Skupština Udruge svojom odlukom.

Članak 13.
Prava, obveze i odgovornosti Udruge su:

 • — promicanje ciljeva Udruge i sudjelovanje u djelatnostima Udruge,
 • — promicanje i podizanje ugleda Udruge,
 • — aktivno sudjelovanje u poslovima Udruge i ostvarivanju ciljeva Udruge,
 • — savjesno izvršavanje poslova koji su mu povjereni od strane tijela Udruge, a
  radi ostvarivanja ciljeva Udruge odnosno upravljanja Udrugom,
 • — čuvanje materijalnih dobara Udruge i savjesno izvršenje preuzetih obveza,
 • — plaćanje članarine,
 • — pravo na obaviještenost o djelovanju Udruge,
 • — pravo birati i biti biran u tijela Udruge,
 • — pravo sudjelovati u radu tijela Udruge.

Članak 14.
(1) Redovno članstvo u Udruzi prestaje:

 • — smrću,
 • — istupanjem,
 • — brisanjem iz Registra članova Udruge,
 • — prestankom statusa sudskog savjetnika ili vježbenika,
 • — isključenjem iz članstva.
  (2) Počasno članstvo u Udruzi prestaje:
 • — smrću,
 • — istupanjem.

Članak 15.
(1) Član Udruge istupa iz Udruge na način da dopisom obavijesti Tajnika Udruge da više ne želi biti član Udruge.
(2) Redovni član Udruge briše se iz Registra članova Udruge odlukom Tajnika Udruge ako do kraja godine ne plati članarinu za navedenu (tekuću) godinu.
(3) Član Udruge može biti isključen iz članstva Udruge ako teže prekrši svoju obvezu propisanu ovim Statutom ili opetovano krši svoje obveze kao člana Udruge.
(4) Odluku o isključenju člana Udruge donosi Predsjednik Udruge.
(5) Odluka o isključenju člana Udruge mora biti obrazložena.
(6) Isključeni član ima pravo u roku trideset (30) dana od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
(7) Skupština Udruge je dužna o žalbi isključenog člana odlučiti u roku šezdeset (60) dana od dana dostave žalbe.
(8) Odluka Skupštine Udruge o isključenju člana Udruge je konačna.

4. TIJELA UDRUGE

Članak 16.
Tijela Udruge su:

 • — Skupština,
 • — Predsjednik,
 • — Dopredsjednik,
 • — Tajnik.

a) Skupština

Članak 17.
(1) Skupština Udruge je predstavničko tijelo i najviše tijelo upravljanja Udrugom koje čine svi redovni članovi Udruge.
(2) Sjednici Skupštine Udruge uz redovne članove Udruge mogu prisustvovati i počasni članovi Udruge s pravom davanja prijedloga i sudjelovanja u raspravi, ali bez prava glasa.

Članak 18.
(1) Sjednica Skupštine Udruge može biti redovna, izvanredna ili izborna.
(2) Skupština Udruge održava sjednicu najmanje jednom godišnje — redovna sjednica Skupštine Udruge.
(3) Izborna sjednica Skupštine Udruge održava se svakih pet (5) godina.

Članak 19.
(1) Sjednicu Skupštine Udruge saziva Predsjednik Udruge.
(2) U odluci o sazivanju sjednice Skupštine Udruge Predsjednik Udruge utvrđuje dnevni red sjednice te dan, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.
(3) Predsjednik Udruge dužan je sazvati sjednicu Skupštine Udruge kada to predloži najmanje jedna trećina (1/3) redovnih članova Udruge — predlagatelji.
(4) U zahtjevu za sazivanje sjednice Skupštine Udruge predlagatelji su dužni predložiti dnevni red sjednice.
(5) Ako Predsjednik Udruge ne sazove sjednicu Skupštine Udruge u roku petnaest (15) dana od dana primitka zahtjeva za sazivanje sjednice Skupštine Udruge, sjednicu će sazvati predlagatelji na način iz stavka 2. ovog članka.
(6) U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 20.
(1) Sjednicom Skupštine Udruge predsjedava Predsjednik Udruge.
(2) U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja predsjedava sjednicom.
(3) O sjednici Skupštine Udruge vodi se zapisnik, koji na kraju potpisuju Predsjednik Udruge odnosno osoba koja predsjedava sjednicom Skupštine i jedan član Udruge prisutan na sjednici Udruge — ovjerovitelj zapisnika.

Članak 21.
(1) Skupština Udruge na sjednici donosi pravovaljane odluke ako je prisutna jedna petina (1/5) svih članova Skupštine — kvorum.
(2) Odluke na sjednici Skupštine Udruge donose se natpolovičnom većinom prisutnih članova, ako Statutom nije odredena posebna većina.

Članak 22.
Skupština Udruge:

 • — utvrđuje politiku djelovanja i razvoja Udruge,
 • — donosi i mijenja Statut Udruge,
 • — daje tumačenje odredaba Statuta Udruge,
 • — bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge,
 • — donosi poslovnik o svom radu,
 • — donosi druge opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
 • — daje tumačenja općih akata koje je donijela,
 • — donosi odluku o povjeravanju poslova (zaduženju) članu Udruge u svrhu
  ostvarivanja ciljeva Udruge i/ili upravljanja Udrugom,
 • — donosi odluku o žalbi isključenog člana Udruge protiv odluke o isključenju iz
  članstva,
 • — donosi odluku o prestanku rada Udruge,
 • — donosi odluku kojom ovlašćuje drugu osobu za zastupanje Udruge,
 • — donosi odluku o udruživanju u saveze udruga odnosno međunarodne udruge,
 • — donosi odluku visini članarine,
 • — donosi odluku o korištenju sredstava Udruge,
 • — osniva povjerenstva i druga radna tijela prema potrebi te im određuje zadatke
  vezane uz ciljeve i djelatnosti Udruge,
 • — imenuje članove Arbitražnog vijeća sukladno Statutu Udruge,
 • — obavlja i druge poslove odredene zakonom ili Statutom Udruge.

b) Predsjednik i dopredsjednik

Članak 23.
(1) Predsjednik Udruge obavlja izvršnu funkciju u Udruzi.
(2) Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge, između redovnih članova Udruge, na mandat od pet (5) godina.
(3) Prestankom mandata Predsjednik Udruge postaje počasni Predsjednik Udruge pod jednakim uvjetima pod kojima redovni član Udruge postaje počasni član Udruge.

Članak 24.
Predsjednik Udruge:

 • — predstavlja i zastupa Udrugu,
 • — provodi odluke Skupštine Udruge (izvršna funkcija),
 • — saziva Skupštinu Udruge,
 • — predsjeda Skupštinom Udruge i rukovodi sjednicom,
 • — utvrđuje prijedlog Statuta odnosno izmjena i dopuna Statuta koji se podnosi
  Skupštini na razmatranje i odlučivanje,
 • — donosi opće akte (pravilnike) za provedbu odredaba Statuta,
 • — donosi opće i pojedinačne akte kojima se provode odluke Skupštine Udruge,
 • — donosi druge opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
 • — donosi odluku o korištenju sredstava Udruge,
 • — sklapa pravne poslove i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • — donosi odluku o povjeravanju poslova (zaduženju) članu Udruge u svrhu
  ostvarivanja ciljeva Udruge i/ili upravljanja Udrugom,
 • — donosi odluku o isključenju člana Udruge,
 • — imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
 • — osniva povjerenstva i druga tijela prema potrebi te im određuje zadatke vezane
  uz ciljeve i djelatnosti Udruge,
 • — imenuje članove Arbitražnog vijeća sukladno Statutu Udruge,
 • — provodi politiku djelovanja i razvoja Udruge koju donese Skupština Udruge,
 • — utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • — priprema i predstavlja program rada Udruge u javnosti,
 • — brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge,
 • — podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • — obavlja i druge poslove odredene Statutom Udruge.

Članak 25.
(1) Za svoj rad Predsjednik Udruge odgovora Skupštini Udruge.
(2) Predsjednik Udruge jednom godišnje podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

Članak 26.
(1) Dopredsjednik Udruge zamjenjuje Predsjednika Udruge u svim poslovima u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.
(2) Dopredsjednik Udruge obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik Udruge.
(3) Dopredsjednika Udruge bira Skupština Udruge, izmedu redovnih članova Udruge, na mandat od pet (5) godina.

c) Tajnik

Članak 27.
(1) Tajnik Udruge obavlja upravnu funkciju u Udruzi i stručno-administrativne poslove.
(2) Tajnik Udruge obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjednik Udruge.
(3) Tajnika Udruge bira Skupština Udruge, između redovnih članova Udruge, na mandat od pet (5) godina.

Članak 28.
Tajnik Udruge:

 • — priprema nacrte prijedloga općih i pojedinačnih akata tijela Udruge,
 • — vodi Registar članova Udruge,
 • — obavlja i druge poslove određene Statutom Udruge.

5. RADNA TIJELA I POVJERENSTVA UDRUGE

Članak 29.
(1) Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge ili radi izvršavanja ovlasti iz Statuta Udruge, Skupština Udruge i Predsjednik Udruge mogu osnovati stalna ili povremena povjerenstva ili druga radna tijela.
(2) Odlukom o osnivanju povjerenstva ili drugog radnog tijela utvrđuje se njihov cilj, sastav, članovi, zadaci, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

6. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 30.
(1) Spor i/ili sukob interesa u Udruzi postoji ako se radi o ostvarivanju prava i/ili promicanju interesa članova Udruge kojima isti mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Udruge u cjelini na način da utječe na redovan rad Udruge i/ili ostvarivanje ciljeva Udruge.
(2) Spor i/ili sukob interesa u Udruzi rješava Arbitražno vijeće odgovarajućom primjenom Zakona o arbitraži.
(3) Arbitražno vijeće ima tri (3) člana koji ne moraju biti članovi Udruge.
(4) Članovi Udruge koji su u međusobnom sporu i/ili sukobu interesa sami imenuju članove Arbitražnog vijeća sporazumno, na način da svaka strana imenuje jednog člana Arbitražnog vijeća dok će tako imenovani članovi izabrati trećeg člana Arbitražnog vijeca.
(5) U slučaju da se ne može postići sporazum o članu ili članovima Arbitražnog vijeća, člana vijeća odnosno članove vijeća imenovat će Predsjednik Udruge.
(6) U slučaju da postoji više od dvije strane u sporu i/ili sukobu interesa, članove Arbitražnog vijeća imenovat će Skupština Udruge.
(7) U slučaju da Skupština Udruge ne može imenovati člana odnosno članove Arbitražnog vijeća, imenovat će ih Predsjednik Udruge.
(8) Prilikom odlučivanja o sporu i/ili sukob interesa u Udruzi Arbitražno vijeće uzima u obzir ostvarenje cilja Udruge te načelo pravednosti.
(9) Odluka (pravorijek) Arbitražnog vijeća je konačna.

7. IMOVINA UDRUGE

Članak 31.
Imovinu Udruge čine:

 • — novčana sredstva,
 • — pokretne stvari,
 • — nekretnine,
 • — imovinska prava.

Članak 32.
Udruga stječe imovinu:

 • — od članarina,
 • — od dobrovoljnih priloga i darova,
 • — od donacija iz državnog proračuna i/ili proračuna jedinice lokalne i područne
  (regionalne) samouprave,
 • — iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 33.
(1) Imovinom Udruge upravlja se i raspolaže na najsvrsishodniji način radi ostvarivanja ciljeva Udruge.
(2) Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom Udruge, u skladu sa zakonom.
(3) Za obveze koje nastaju u obavljanju njene djelatnosti Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

8. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 34.
(1) Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
(2) U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti Hrvatskom Crvenom križu.
(3) U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Članak 35.
Likvidator
(1) Likvidatora Udruge imenuje i opoziva SkupStina.
(2) Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovla8tena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra udruga.

9. IZMJENA STATUTA UDRUGE

Članak 36.
(1) Prijedlog Statuta odnosno izmjena Statuta Udruge utvrđuje Predsjednik Udruge i podnosi ga Skupštini Udruge na razmatranje i odlučivanje.
(2) Statut Udruge odnosno njegove izmjene donosi Skupština Udruge natpolovičnom većinom svih članova Skupštine.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 29. rujna 2015.